• مسدودی خدمت جدید گوگل در ادامه مسدودی 100 درصدی خدمات حوزه کسب و کارها در ایران

   مسدودی خدمت جدید گوگل در ادامه مسدودی 100 درصدی خدمات حوزه کسب و کارها در ایران

   مسدودی خدمت جدید گوگل در ادامه مسدودی 100 درصدی خدمات حوزه کسب و کارها در ایران

   شرکت گوگل اخیراً خدمت startup with Google را برای شرکت های نوپا (استارتاپ) راه‌اندازی کرده که دسترسی های ایران به این خدمت را به طور کامل مسدود ساخته است.

   به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، این سیاست آمریکایی‌ها در ادامه سیاست های قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات ارائه شده در حوزه کسب و کارها بطور 100 درصدی مسدود کرده اند.
   بنابراین گزارش، این سرویس که مجموعه گسترده ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و ... را به شرکتهای نوپای حوزه فضای مجازی ارائه میدهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت و آمریکایی‌ها در ادامه سیاست سلطه جویانه خود قصد دارند با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی به این خدمات، کسب و کارهای فضای مجازی ایران را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشانند.
   گفتنی است؛ برخی از موارد مسدودی حوزه توسعه دهندگان نرم افزار و کسب و کارها شرکت های گوگل و آمازون در ایران به شرح زیر است:

   گـوگـل​
   Fusion Tables API AdWords Express
   Google Play Game Services API Admob
   Google Play Game Services Publishing API DoubleClickByGoogle
   Google Play Game Services Management API Local Business Center
   Google Affiliate Network API Google Sites
   Genomics API Shopping Campaigns
   Gmail API Google+Brands
   Groups Migration API Surveys
   Groups Settings API Tag Manager
   Google App Engine Admin API Google Checkout
   Google Classroom API Google wallet
   Google Cloud Billing API Android Pay
   Google Cloud Resource Manager API Web Elements
   Google Cloud Debugger API Wildfire
   Google Cloud Trace API PageSpeed Service
   Google Container Engine API Website Optimizer
   Google Dataflow API Analytics
   Google Cloud Dataproc API Trends
   Genomics API Correlate
   Knowledge Graph Search API Books Ngram Viewer
   Google Cloud Logging API Think
   Google Partners API TensorFlow
   Google Play Movies Partner API Ad Exchange Buyer API
   Google Proximity Beacon API Admin Data Transfer API
   Google Cloud Pub/Sub API Ad Exchange Seller API
   Google Apps Script Execution API Admin Directory API
   Google Storage Transfer API Email Migration API
   YouTube Reporting API Admin Reports API
   Google Identity Toolkit API AdSense Management API
   Enterprise License Manager API AdSense Host API
   Deployment Manager API Google Analytics API
   Google Maps Engine API Google Play EMM API
   Google Mirror API Google Play Developer API
   Google OAuth2 API Google Apps Activity API
   PageSpeed Insights API Google App State API
   Google+ API Google Compute Engine Autoscaler API
   Google+ Domains API Blogger API
   Prediction API Books API
   QPX Express API Calendar API
   Google Compute Engine Instance Group Manager API Google Cloud Network Performance Monitoring API
   Google Compute Engine Instance Group Updater API Cloud Monitoring API
   Enterprise Apps Reseller API Cloud User Accounts API
   Google Compute Engine Instance Groups API Compute Engine API
   Google Site Verification API Content API for Shopping
   Google Spectrum Database API Google Maps Coordinate API
   Cloud SQL Administration API CustomSearch API
   Cloud Storage JSON API Google Cloud Datastore API
   Tag Manager API Google Cloud Deployment Manager API
   TaskQueue API DCM/DFA Reporting And Trafficking API
   Tasks API APIs Discovery Service
   Translate API Google Cloud DNS API
   URL Shortener API DoubleClick Bid Manager API
   Google Fonts Developer API DoubleClick Search API
   Webmaster Tools API Drive API
   YouTube Data API Fitness
   YouTube Analytics API Freebase Search   ​​
   آمازون
   AWS Management Console Amazon Web Services (AWS)
   AWS Managed Services Amazon WorkSpaces
   Amazon Lex Amazon EC2
   Amazon Polly Amazon Lightsail
   Amazon Rekognation Amazon VPC
   Amazon Machine Learning AWS Batch
   Apache MXNet on AWS AWS Elastic Beanstalk
   AWS Deep Learning AMIs AWS Lambda
   Amazon Athena Auto Scaling
   Amazon EMR Elastic Load Balancing
   Amazon CloudSearch (Amazon Simple Storage Service (S3
   Amazon Elasticsearch Service (Amazon Elastic Block Storage (EBS
   Amazon Kinesis (Amazon Elastic File System (EFS
   Amazon QuickSight Amazon Glacier
   AWS Glue AWS Storage Gateway
   (AWS Identity and Access Management (IAM AWS Snowball
   Amazon Inspector AWS Snowmobile
   AWS Certificate Manager Amazon Aurora
   AWS CloudHSM Amazon RDS
   AWS Directory Service Amazon DynamoDB
   AWS Key Management Service Amazon ElastiCache
   AWS Organizations Amazon Redshift
   AWS Shield AWS Database Migration Service
   AWS WAF AWS Application Discovery Service
   AWS Artifact AWS Schema Conversion Tool
   AWS Mobile Hub AWS Server Migration Service
   Amazon API Gateway Amazon CloudFront
   Amazon Cognito Amazon Route 53
   Amazon Pinpoint AWS Direct Connect
   AWS Device Farm AWS CodeStar
   AWS Mobile SDK AWS CodeCommit
   AWS Cost Explorer AWS CodeBuild
   AWS Budgets AWS CodeDeploy
   Reserved Instance Reporting AWS CodePipeline
   AWS Cost and Usage Report AWS X-Ray
   AWS Step Functions (AWS Command Line Interface (CLI
   Amazon Elastic Transcoder AWS Tools For PowerShell
   Amazon Connect AWS Toolkit for Visual Studio
   Amazon Lumberyard AWS SDk/Toolkit
   Amazon GameLift Amazon CloudWatch
   AWS Greengrass AWS CloudFormation
   AWS IoT AWS CloudTrail
   AWS Marketplace AWS Config
   Amazon Simple Email Service AWS OpsWorks
   (Amazon Simple Notification Service (SNS AWS Service Catalog
   (Amazon Simple Queue Service (SQS AWS Trusted Advisor
   Amazon Elastic Transcoder AWS Personal Health Dashboard
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.