• طبقه بندی مقالات
  • ژئوپلیتیک فضای مجازی و حاکمیت اینترنت
   ژئوپلیتیک فضای مجازی و حاکمیت اینترنت
   ژئوپلیتیک در فرآیند توسعه خود همگام با انقلاب اطلاعات به ویژه ظهور اینترنت با حوزه جدیدی مواجه شد که تحت عنوان ژئوپلیتیک فضای مجازی شناخته می شود. با خلق فضای مجازی ناشی از پدیده اینترنت به عنوان عرصه جدید فعالیت انسانی که در آن بازیگران، توانایی کنش و واکنش را نسبت به همدیگر می یابند، بخشی از مطالعات ژئوپلیتیک نیز به این عرصه وارد شده است.
   پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به میزان تاثیرگذاری یک کشور در تولید و پردازش اطلاعات به گونه ای که به تولید قدرت بیانجامد، می تواند یک کشور را در دنیای ژئوپلیتیک فضای مجازی در انزوای ژئوپلیتیکی1، چالش ژئوپلیتیکی 2 و یا تحول ژئوپلیتیکی3 قراردهد.
   مهمترین ابعاد ژئوپلیتیکی فضای مجازی و تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از آن عبارتند از: تحول در فضای مورد رقابت در ژئوپلیتیک، همگرایی و همکاری، تحول در ماهیت قدرت در ژئوپلیتیک، افزایش شکاف دیجیتالی، بعد مدیریتی و کنترل فضای مجازی، تحول در روابط میان حکومت و شهروندان، هویت ملی و فروملی و جنگ سایبری.
   در این رابطه مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا4 (CSIS 5) کارگاه آموزشی با موضوع جامعه اینترنتی6 و ژئوپلیتیک حاکمیت اینترنت7 برگزار کرده است. براساس مطالب ارائه شده در این جلسه، سیاست گذاری و ارائه ساختارهای مناسب جهت حل مسائل و نیازمندی های کشورها براساس قدرت ژئوپلیتیک فضای مجازی در آن کشورها در موضوعاتی مانند امنیت فضای مجازی، ترافیک اینترنت، هزینه ها و سرویس ها، اتصالات محلی و بین المللی و بسیاری موارد دیگر ضروری است.
   با عنایت به این تحول مهم، برخی از ابعاد ژئوپلیتیکی فضای مجازی و تحولات ناشی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

   ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی
   جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان را روی چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی هم چون حکومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزیع، نقل و انتقال و غیره مطالعه می کند، در حالی که ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی می پردازد.
   جغرافیای سیاسی با رابطه متقابل جغرافیا و سیاست سر و کار دارد و مفهوم ژئوپلتیک به نقش عمده عامل فضا در شکل گیری روابط بین الملل معتقد است.
   در برخی متون علمی و پژوهشی در این رابطه، مفهوم ژئوپلیتیک با جغرافیای سیاسی مترادف دانسته شده است. بررسی ها در این رابطه نشان می دهد ژئوپلیتیک به عنوان مبحثی دانشگاهی از دیدگاه ساختار علمی، نگرش سیستمی و غیره با جغرافیا (سیاسی) دارای پیوندهای زیادی است، ولی این دو مفهوم هرگز یکی نیستند. براساس نظر دکتر کریمی پور، استاد جغرافیای سیاسی، رابطه تساوی8 یا عموم و خصوص مطلق9 میان این دو مفهوم وجود ندارد و پیوند میان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، عموم و خصوص من وجه10 است.

   مبانی نظری ژئوپلیتیک
   ژئوپلیتیک به عنوان علمی که روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آنها را با یکدیگر مطالعه می کند، پس از ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی متحول شده است. ظهور شبکه اینترنت و ایجاد فضای مجازی باعث شده است که بخشی از محیط جغرافیای عملکردی علم ژئوپلیتیک به فضای مجازی منتقل شود.
   ژئوپلیتیک فضای مجازی عمدتاً بر پایه مفهوم فضا استوار شده است. چرا که مفهوم مجاز به عنوان پسوند متمایزکننده آن از دیگر موضوعات مطرح در ژئوپلیتیک، کاملاً بر پایه عنصر جریانات فضایی استوار گردیده است؛ جریانات فضایی که ناشی از ارتباط کاربران اینترنت در نقاط مختلف کره زمین می باشد. در واقع ابعاد و گستره وسیع کاربردی و موضوعی ارتباطات در اینترنت و جایگزینی آن به جای جریان ارتباطات فیزیکی رایج، باعث شکل گیری مفهوم فضای مجازی شده است.

   از دیگر سو، تغییر در عناصر و عوامل مولد مفهوم قدرت در عصر انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات، مفهوم قدرت را به عنوان محور اصلی در مباحث علم ژئوپلیتیک وارد ابعاد و فضاهای ایجاد شده توسط این نوع فناوری ها نموده است و در الگوهایی که برای سنجش قدرت ملی کشورها طراحی شده اند، این فناوری ها به عنوان یک معیار از چندین معیار رایج در اندازه گیری قدرت ملی کشورها مورد اشاره بوده است. در واقع مفهوم قدرت در ژئوپلیتیک واقعیت محور از برآیند قوای ترکیب شده عناصر و عوامل تشکیل کالبد یک بازیگر سیاسی نشات می گیرد که فناوری تنها یک جنبه از آن را شامل می شود.
   عامل سیاست به عنوان دیگر عنصر تشکیل دهنده مفهوم ژئوپلیتیک در فضای جغرافیای واقعی اشاره به تدابیر، مکانیسم ها و معیارهایی دارد که بازیگران عرصه سیاست بین المللی شامل کشورها، شرکت های چندملیتی و احزاب و گروه های حامی حقوق بشر و محیط زیست با استفاده از آنها در فضای جغرافیایی سطح زمین به ایفای نقش می پردازند. با توجه به این چارچوب مفهوم سیاست در اصطلاح ژئوپلیتیک فضای مجازی دارای بیشترین نزدیکی با مفهوم سیاست در علم ژئوپلیتیک در مقایسه با دو مفهوم دیگر بوده است و تنها تفاوت آنها در ابزارها و ترفندهای پیش بری سیاست در دو فضای واقعی و مجازی می باشد.

   ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی
   همان گونه که "قدرت" موضوع و مبنای ژئوپلیتیک است و تمامی برداشت ها، رویکردها، مصادیق و مولفه های ژئوپلیتیک حول مدار و محور قدرت می چرخند و عنصر قدرت، بصورت نهان و آشکار، خود را در ژئوپلیتیک نشان می دهد و ژئوپلیتیک بدون قدرت مفهوم و معنایی ندارد، در ژئوپلیتیک اطلاعات و ارتباطات نیز موضوع کلیدی، برتری اطلاعاتی11 ، تفوق اطلاعاتی12 ، مزیت اطلاعاتی13 ، تمایز اطلاعاتی14 و در یک کلام قدرت است (شامحمدی، 1385).
   ژئوپلیتیک فضای مجازی به عنوان یکی از عرصه های نوظهور ژئوپلیتیک، ابعاد و کارکردهای دوگانه مختلفی دارد. فضای مجازی هم زمان که فرآیند جهانی شدن را تسریع می بخشد، محلی گرایی را نیز تشدید می کند. همچنین، همان طور که فضای مجازی این امکان را به بسیاری از افراد در پراختناق ترین کشورها می دهد که از تحولات دیگر مناطق جهان باخبر شوند، خود به عنصر سلطه بر افکار عمومی جهان بویژه توسط کشورهای کنترل کننده فضای مجازی نیز تبدیل می شود.
   با این مقدمه کوتاه می توان گفت که مهم ترین ابعاد ژئوپلیتیکی فضای مجازی ناشی از انقلاب اطلاعات عبارتند از: تحول در فضای مورد رقابت، همگرایی و همکاری، تحول در ماهیت قدرت، افزایش شکاف دیجیتالی، بعد مدیریتی و کنترل فضای مجازی، تحول در روابط میان حکومت و شهروندان، هویت ملی و فروملی، تروریسم سایبری، جنگ نرم سایبری و جنگ مجازی.
   1- فضای مورد رقابت
   از زمان ظهور ژئوپلیتیک در اوایل قرن بیستم، منابع قدرت همواره درحال تغییر بوده است. زمانی سلطه بر دریاها و زمانی کنترل مناطق خشکی بزرگ دنیا، عامل اصلی در به دست گرفتن سلطه جهانی قلمداد می شد.
   با آغاز جنگ سرد، عامل و منبع قدرت زا برای دو قدرت مسلط در این دوره، توسعه صنایع و تجارت جهانی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو دو بلوک و ارتقای صنایع سنگین در درون کشورها و به خصوص، توسعه صنایع هوایی و فضایی و رقابت تسلیحاتی و اتمی همراه با کشش و جذبه ایدئولوژیک، ایدئولوژی های تحت رهبری دو ابرقدرت یعنی سرمایه داری لیبرال و کمونیسم بود.
   با اختراع کامپیوتر و توسعه ریزتراشه و انقلاب در فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیک که در دهه 2000 میلادی به اوج خود رسید به صورت ملموس مزایا و نواقص دو مکتب آشکار گردید. امروزه داشتن قدرت اطلاعاتی یعنی تسلط بر گردش اطلاعات الکترونیک در جهان دارای ارزش و اعتبار است.
   درحال حاضر، آمریکا به عنوان موسس و متولی اولیه اینترنت کماکان کنترل و نفوذ محسوس و نامحسوس خود را بر این شبکه و فضا اعمال نموده و از مزایای اقتصادی آن بهره مند می شود. به عنوان مثال، مدیریت فنی و فناوری شبکه جهانی اینترنت در قالب شرکت آیکان15، قلب فناوری و تخصصی شبکه اینترنت و شرکت های بزرگ و برجسته اینترنتی و کامپیوتری در دره سیلیکون16، مدیریت و کنترل سرورهای ریشه و بنیادین نظیر یاهو، گوگل، میکروسافت، فیس بوک، یوتیوب، تویتر و غیره نمونه هایی از این مدیریت و کنترل فضای مجازی توسط این کشور می باشند. ساختار شبکه جهانی اینترنت و مسیرهای ترافیکی آن موجب شده این کشور عملاً در موقعیت مرجعیت اطلاعاتی قرارگیرد و تمرکز و ذخیره سازی اطلاعات بخش های مختلف جهان اعم از خصوصی، عمومی، شرکت ها، حکومت ها و غیره به افزایش قدرت اطلاعاتی و سلطه اطلاعاتی آمریکا شده است.

   2- همگرایی و همکاری
   فضای مجازی بسترهایی را برای همگرایی و همکاری در سطوح مختلف شهروندی و حکومتی بین کشورها فراهم می کند که می تواند به صلح و امنیت جهانی کمک کند. همگرایی و همکاری حکومت ها و کشورها در رابطه با فضای مجازی به دلیل سرشت و ماهیت جهانی آن، بر پایه ضرورت ها و الزامات زیر انجام می شود:
   - ضرورت های فنی و تخصصی برای تامین نیازها و زیرساخت های شبکه اینترنت در مقیاس ملی و فراملی
   - ضرورت های حاکمیتی و حقوقی برای تعریف و استقرار یک نظام حقوقی بین المللی جهت تضمین امنیت شبکه و کنترل و نظارت بر آن
   - ضرورت های امنیتی و مقابله با تهدیدات فضای مجازی
   - ضرورت ائتلاف های سیاسی–نظامی برای مقابله با تهدیدات نظامی و جنگ های مجازی
   بنابراین، ضرورت های فوق به ویژه تهدیدات امنیتی می تواند مبنای محکمی برای همگرایی و همکاری کشورها و دولت ها برای اتخاذ سیاست ها و روش های هماهنگ جهت مقابله با آن و نیز تدوین معاهدات سیاسی، امنیتی و کنوانسیون های حقوقی مورد نیاز باشد.

   3- ماهیت قدرت
   "رابرت کوهین" و "جوزف نای" معتقدند که انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان پدیده ای ملموس، فراگیر و اثرگذار، تاثیر بسیاری بر منابع قدرت می گذارد؛ چنانکه در عصر حاضر، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مهم ترین منبع قدرت شناخته خواهند شد. به اعتقاد "نای" قدرت درحال حرکت کردن از کشور "غنی از سرمایه" به کشور "غنی از اطلاعات" است. امروزه قدرت در گستره جهانی شدن بر تولید دانش مبتنی است. در این گستره کشورهایی قدرتمند محسوب می شوند که در دو محور اقتصاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشگام باشند.
   همچنین به اعتقاد برخی صاحبنظران در این رابطه، آن دسته از دولت هایی که از فناوری های عصر اطلاعات استفاده می کنند و بیشترین منافع را از آنها بدست می آورند، در قله ساختار قدرت جهانی قرار خواهندگرفت. توانمندی اینگونه دولت ها، برتر از کشورهایی است که وابستگی به اقتصاد صنعتی یا کشاورزی دارند.

   4- شکاف دیجیتالی
   در طبقه بندی قدرت بین کشورها از جهت قابلیت های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و ... تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها در حوزه فناوری اطلاعات، تعبیر به شکاف دیجیتالی می شود. شکاف دیجیتالی نمایانگر شکل تازه ای از طبقه بندی اجتماعی در سطح جهان است.
   تداوم شکاف فناورانه در جهان، منجر به تداوم شکاف توسعه و تقسیم جهان به دو بخش توسعه یافته و عقب مانده می شود. همچنین به توسعه و پایداری شکاف فقیر و غنی و شکل گیری رابطه سلطه و زیرسلطه منجر می شود. از اینرو شکاف دیجیتالی را می توان ناشی از عدم توازن ژئوپلیتیکی در قلمرو فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دانست که از ساختار و نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حاکم بر کشورهای ضعیف و قوی یا محروم و برخوردار متاثر می شود.

   5- روابط میان حکومت و شهروندان
   فضای مجازی رابطه میان حکومت ها با شهروندانشان را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو وابستگی افراد را به مراجع سنتی قدرت کاهش داده و قدرت شهروندان را در اتخاذ موضعی آگاهانه تر در برابر این مراجع افزایش می دهد و از سوی دیگر، این روند در چارچوب همان الگوهای سیستم فرهنگی حاکم و نابرابری قدرت جریان می یابد.
   امروزه فرایند جهانی شدن، توانایی های دولت در امر نظارت و کنترل را به صورت چشم گیری کاهش داده است.
   فضای مجازی به دلیل ماهیت عملکردی فراکشوری و نیز قابلیت برقراری ارتباط و جابجایی اطلاعات و داده در مقیاس جهانی و اتصال کاربران، صرف نظر از ملیت، مذهب، نژاد و غیره عملاً در تعارض با منافع حکومت ها و کشورها قرار می گیرد. به عبارتی فضای مجازی قدرت حکومت ها و حاکمیت آنها را به چالش می کشد. از اینرو، حکومت ها در تلاشند از پس این چالش برایند.

   6- مدیریت و کنترل فضای مجازی
   همانگونه که اشاره شد، یکی از ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی، بعد مدیریتی و کنترل فضای مجازی است. این امر به یکی از چالش های آمریکا به عنوان کشوری که به طور تاریخی و سنتی و به شکل محسوس و غیرمحسوس این شبکه را کنترل می نماید، درآمده است. کشورها و دولت های دیگر به این امر علاقه ای ندارند و سعی می کنند یا مدیریت و کنترل اینترنت را از دست آمریکا خارج کنند و یا اینکه در مدیریت جهانی آن مشارکت داشته باشند.
   پس از تصمیم "بیل کلینتون" رئیس جمهور آمریکا در سال 1998، اداره امور فنی و تخصصی شبکه جهانی اینترنت به شرکت آیکان محول شد. آیکان شرکتی غیرانتفاعی و خصوصی در آمریکا بوده و اداره چهار امر اساسی در رابطه با شبکه اینترنت را به عهده دارد:
   - مدیریت سیزده سرور بنیادی شبکه اینترنت
   - تخصیص "آی پی" یا پروتکل اینترنت به کاربران
   - تخصیص نام های دامنه تراز اول عمومی و جغرافیایی
   - هماهنگی پارامترها و پروتکل های فنی شبکه اینترنت
   با توجه به نقش مدیریتی و کنترلی آیکان از حیث فنی و تخصصی بر شبکه اینترنت، پرواضح است که موقعیت ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به سایر کشورها حالت فرادستی دارد و این موضوع مورد اعتراض دولت ها و کشورهای دیگر قرارگرفته است.
   در این رابطه برخی سازمان ها و نهادهای درگیر در مدیریت شبکه جهانی اینترنت عبارتست از:
   - جامعه اینترنتی که یک نهاد غیر دولتی است که به توسعه استانداردها و قوانین اینترنتی و توسعه دانش آن کمک می کند.
   - انجمن مهندسان واکنش سریع17، یک نهاد بین الملی با عضوگیری آزاد است که در قالب چندین گروه کاری فعالیت خود را انجام میدهد. هر گروه کاری روی موضوعی خاص متمرکز است مثلاً امنیت اینترنت. این گروه های کاری تلاش می کنند که به صحت و ثبات معماری اینترنت کمک کنند.
   کمیته IAB 18: یکی از کمیته هایIETF است که ماموریت آن طراحی پروتکل های اینترنتی و استانداردسازی است.

   حاکمیت اینترنت و مدل حاکمیت چندجانبه
   براساس موضوعات مطرح در جلسات اجلاس سران جهان، چنین نتیجه می شود که روندهای بین المللی در مسیر تحقق جامعه اطلاعاتی پیش می رود. بر اساس مصوبات ژنو (2003)، گروه کاری ای تحت عنوان گروه کاری حاکمیت اینترنت با هدف بررسی وضعیت اداره اینترنت ایجاد شد که شامل 40 کشور از جمله ایران بود. موضوعات مطرح در این کارگروه شامل عناوین زیر می باشد:
   - تعریف معماری و ساختاری واحد برای حاکمیت اینترنت
   - ارائه مکانیزم های کنترلی برای کشورهایی که کنترل قابل اعتماد و صحیحی ندارند
   - امنیت فضای مجازی
   در اجلاس سال 2005، سند تعهد تونس مورد تایید قرار گرفت. این سند دارای 3 بخش می باشد که به صورت زیر تقسیم بندی شده است:
   1. مکانیزم های مالی برای مواجهه با چالش های مرتبط با تکنولوژی های ICT در توسعه (28 بند)
   2. حاکمیت اینترنت (بندهای 29 تا 82)
   3. اجرا و تعقیب (بندهای 83 تا 122)
   تخصیص موضوعات فوق حاکی از اهمیت این موضوعات می باشد. موضوع حاکمیت اینترنت که بیش از 50 بند را به خود اختصاص داده یکی از مسائل اصلی مورد بحث در اجلاس سران ژنو و تونس بوده است. منظور از حاکمیت اینترنت، بررسی نقش آیکان در اداره اینترنت است.
   در طول دهه گذشته مدل حاکمیت چند جانبه19 (MsM) برای حاکمیت اینترنت به عنوان مقوله ای قابل ارتقا و رشد، مطرح شده است. مدل حاکمیت چند جانبه که توسط اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال 2005 پذیرفته شد، نقش حیاتی همه ذینفعان در اکوسیستم و حیات اینترنت را تحت عنوان "هر کدام در نقش مربوط به خود"20 ؛ به رسمیت می شناسد.
   براساس نقطه نظرات کارشناسان در جلسه CSIS با موضوع ژئوپلیتیک حاکمیت اینترنت لازم است تصمیماتی در زمینه مدل حاکمیت چند جانبه اتخاذ شود و تغییراتی در سیاست ها و حمایت ها بوجود آید و مسیر حرکت در جهت بهبود ویژگی های مثبت مدل حاکمیت چند جانبه حفظ شود.
   برای بسیاری از سازمان های مطرح هر نوع اتفاق در سطح بین المللی فضای مجازی؛ موضوعی حیاتی و مهم تلقی شده و باید زیرساخت های مشخصی برای حاکمیت اینترنت در نظر گرفته شود. این موضوع بسیار با اهمیت است و باید به جزئیات آن پرداخته شود.
   طبق اظهارات یکی از کارشناسان، فرایند حاکمیت اینترنت و قانون گذاری های آن باید نسبت به چگونگی نقش اینترنت در هر کشوری اتخاذ شود:
   • کشورهایی نظیر ژاپن که انقلاب جدیدی در زمینه تکنولوژی در آن ایجاد شده و مدل کسب و کارشان تغییر کرده؛ باید جریان آزاد اطلاعات و گفتگوی آزاد مدنظر قرار گیرد.
   • کشورهایی که اینترنت برایشان امری حیاتی است باید در همان زمینه پیش روند.
   • کشورهایی نظیر روسیه و چین باید حاکمیت اینترنت بصورت امن برایشان پیاده شود.
   • کشورهایی نظیر برزیل و هند با وجود اینکه در زمینه توسعه اینترنت کار و تلاش کرده اند؛ ولیکن در شرایط فعلی حرفی برای گفتن ندارند.
   اکثر کشورها برنامه و سیاست خاصی برای توسعه در بستر اینترنت ندارند و حتی برای افزایش پهنای باند یا امنیت فضای مجازی نیز فعالیتی نداشته اند. همچنین لازم است در ارتباط با حاکمیت چندجانبه کارهای بیشتری انجام شود. آموزش کلید اصلی این موضوع است. در حقیقت بواسطه آموزش، کاربران اینترنت به میلیاردها نفر افزایش یافت. پس برای پیشرفت و حرکت رو به جلو در این زمینه نیز باید از آموزش بهره گرفت و رشته ها و زمینه های موردنیاز را ایجاد نمود.
   با توجه به اینکه ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی دربرگیرنده مباحثی نظیر ترافیک اینترنت، IPV6، سیاست های عمومی اینترنتی و امنیت فضای مجازی می باشد، از اینرو باید در رابطه با موضوعات ترافیک اینترنت، هزینه ها، سرویس ها، اتصالات بین المللی، محلی و همچنین بحث های مدیریتی و مهمی نظیر جامعه اینترنتی، سیاست ها و چارچوب های کلی تعریف شود. با توجه به اینکه هدف این جلسات دستیابی به وضعیت مناسب در زمینه حاکمیت اینترنت می باشد، لازم است چارچوب های قابل قبولی در حوزه های زیر ارائه شود:
   • حاکمیت چندجانبه
   • فرایندها و تصمیمات آتی ITU در پیوستن به مدل حاکمیت چندجانبه
   • سیاست ها و چارچوب ها
   • جامعه اینترنت
   • سیاست های زیربنایی (زیرساختی)
   • زمینه های پژوهشی و آموزشی آینده
   • WTDC 21
   • مدیریت و کنترل اینترنت
   • ترافیک محلی، بین المللی
   • ایجاد زیرساخت ها
   • مدیریت و سفارش آدرس های پروتکل اینترنت (IP)
   مقوله حاکمیت اینترنت و سیاست های عمومی اینترنت جهانی می بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد. تنها نهادهایی که در این زمینه شروع به کار کرده اند سازمان هایی نظیرIETF و IAB می باشند. لازم به ذکر است که در سال 2012 برای حاکمیت اینترنت برنامه ای شامل مجموعه ای از سیاست ها درخصوص موضوعات زیر منتشر شد:
   • اسامی دامنه های بین المللی
   • اتصالات بین المللی اینترنت
   • سیاست های عمومی بین المللی
   • اینترنت و مدیریت آن
   • مدیریت منابع در اینترنت
   • نام دامنه ها و آدرس های اینترنتی
   • امنیت فضای مجازی
   • مواجهه موثر با Spam ها22
   • QoS قابل اعتماد در خصوص توسعه جهانی
   • ایجاد حریم خصوصی و حفاظت از داده های اطلاعاتی و مهم (در این زمینه هیچ چارچوب و مشخصه خاصی وجود ندارد و کاری انجام نشده است)
   • حفاظت از کودکان و افراد کم سن و سال

   پر واضح است که حاکمیت اینترنت با جدیت به سمت بخش خصوصی درحال حرکت است. بر این اساس موضوعاتی از قبیل تضاد و کشمکش در حاکمیت اینترنت، خصوصی سازی حاکمیت اینترنت و سیستم حاکمیت اینترنتی حائز اهمیت می باشد. براساس نظرات کارشناسان شرکت کننده در جلسه مذکور، حاکمیت اینترنت به مدیریت آدرس IP، تبادلات مالی و اقتصادی، کنترل و مدیریت اینترنت هم از لحاظر فیزیکی و هم در حوزه نرم افزاری و در گستره جغرافیایی می پردازد. مفهوم حاکمیت اینترنتی حوزه ای تکنیکی به شمار می آید و شامل تکنیک های امنیت عمومی و گفتمان آزاد بوده و به عنوان سیستمی پیچیده شامل امنیت فضای مجازی، اتصالات داخلی و مدیریت منابع، علاوه بر نقش های اشاره شده، بر زیرساختها و معماری، فعالیت های انجمن ها و سازمان ها، شرکت های خصوصی مخابراتی که خواستار پیوستن به Backbone هستند نیز نقش موثری دارد. لازم به ذکر است که به دلیل وجود قوانین ضعیف، علی رغم اهمیت موضوع حاکمیت چند جانبه اینترنت، این موضوع تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته ولی امروزه با تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های موثر در این حوزه، امید است حاکمیت چند جانبه حرکتی رو به جلو داشته باشد.

   جمع بندی
   فضای مجازی مسائل ژئوپلیتیک موجود را تحت تاثیر قرار داده است و مباحث نویی در حیطه نظام قدرت جهانی و روابط قدرت داخل کشورها را مطرح کرده است که تحت عنوان ژئوپلیتیک فضای مجازی شناخته می شود. مسائل ژئوپلیتیک فضای مجازی برگرفته از محیط واقعی علم ژئوپلیتیک همراه با ابعاد پیچیده و گسترده تر ناشی از فضای مجازی می باشد.
   امروزه کشورها علاوه بر عوامل و فضاهای سنتی رقابت، ناگزیر به رقابت و سرمایه گذاری در فضاهای جدید ارتباطی همراه با خصوصیات کاملاً متمایز از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، نظامی و پارادایم های فکری می باشند.
   فضای مجازی با توجه به خصوصیات و ویژگی های خود در کنترل کشورهایی خواهد بود که از لحاظ فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، مسائل فرهنگی و ژئوپلیتیک اطلاعات از دیگران برتر باشند. اهمیت این مساله تا حدی است که براساس نظر کارشناسان، چارچوب های حاکمیت فضای مجازی باید بر اساس نقش فضای مجازی در کشورها تبیین شود.
   براین اساس حضور قوی در تعاملات بین المللی فضای مجازی جهت تبیین ملاحظات و الزامات کشور در ساختارهای مدیریت و کنترل جهانی این فضا نقش پیش برنده ای دارد. لازمه این حرکت وجود زیرساخت توسعه یافته و قوی فضای مجازی در کشور می باشد. این مهم نیز تنها با برنامه ریزی جهت ایفای نقش فعال و موثر در ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در کشور و بهره مندی از مزایای اقتصادی و مدیریت هدفمند آن محقق خواهد شد.

   پی نوشت :
   1- Geopolitical Isolation
   2- Geopolitical Challange
   3- Geopolitical Evolution
   4- عمده فعالیت های مراکز مطالعاتی و اتاق های فکری آمریکا در تدوین و پی ریزی سیاست خارجی و نظامی آمریکا در عرصه بین المللی متمرکز است. مرکز مطالعات راهبردی بین الملل از جمله مهم ترین و موثرترین اتاق های فکری است که به طور جدی بر روی تعیین راهبردهای سیاست خارجی آمریکا فعالیت پژهشی دارد.
   5- The Center for Strategic and International Studies (CSIS)
   6- Internet Society
   7- The Geopolitics of Internet Goverance
   8- بین دو مفهوم کلی، در صورتی نسبت تساوی یا انطباق برقرار است که دو مفهوم در کل قلمرو و مصادیق مشترک باشند.
   9- حالتی است که دایره مصادیق دو مفهم به گونه ای باشد که همه افراد مفهوم دوم، مصداق مفهوم نخست باشند.
   10- ممکن است دو مفهوم به گونه ای باشند که هرکدام در شماری مصادیق مشترک باشند و در شماری هیچ اشتراکی نداشته باشند.
   11- Information Superiority
   12- Information Dominance
   13- Information advantage
   14- Information Differential
   15- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
   16- Silicon Valley
   17- The Internet Engineering Task Force (IETF)
   18- The Internet Architecture Board
   19- Multi-stakeholder Model (MsM)
   20- each in their respective role
   21- World Telecommunication Development Conference
   22- باید در مورد آن به مردم آموزش داده شود.

   مراجع :
   1. احمدی پور و دیگران (1391)، "ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات"، مجله سیاست دفاعیف سال بیستم ، شماره 79
   2. محمدرضا حافظ نیا (1390)، "مفهوم سازی ژئوپلیتیک اینترنت و فضای مجازی"، مجله ژئوپلیتیک، شماره 21
   3. یدالله کریمی پور (1394)، "نشست علمی نسبت میان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک"، دانشگاه خوارزمی
   4. پیروز مجتهد زاده (1379)، "ایده های ژئوپلتیک و واقعیت های ایرانی، مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده"
   5. http://csis.org/event/geopolitics-internet-governance
   کلمات کلیدی

   مرکز ملی فضای مجازی ، شورای عالی فضای مجازی ، ژئوپلیتیک فضای مجازی ، حاکمیت اینترنت ، مدل حاکمیت چند جانبه ، مدیریت و کنترل فضای مجازی ، شکاف دیجیتالی ، ماهیت قدرت ، همگرایی و همکاری ، فضای مورد رقابت ، ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.